Tidig läs- och skrivinlärning med Helsingborgsmodellen

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för elevens språkutveckling. Brunnsparksskolan använder Helsingborgsmodellen, ett arbetssätt som tar hänsyn till barns olikheter och lägger grunden för ett god läs- och skrivutveckling och måluppfyllelse för alla elever.

Läroplanen ställer höga krav på skolan angående elevers språkutveckling och i Helsingborg har vi dessutom en garanti för att alla barn ska kunna läsa och skriva efter sitt första skolår. Vi stöttar elevernas läs- och skrivutveckling genom att bland annat ge dem verktyg för att knäcka skriftkoden, få flyt i läsningen och  ge dem strategier för läsförståelse.

Helsingborgsmodellen är ett strukturerat och forskningsanknutet arbetssätt som växt fram och utvecklats av lärare och specialpedagoger på Husensjö skola. Helsingborgsmodellen kännetecknas av:

  • Inkluderande arbetssätt
  • Samsyn och samordning
  • Noggrann kartläggning och uppföljning
  • Strukturerad, individuellt anpassade lästräning
  • Regelbunden högläsning
  • Guidad eller vägledd läsundervisning i grupp
  • Digitala verktyg

På Brunnsparksskolan anpassar vi undervisningen till varje barns behov och genom att använda Helsingborgsmodellen ökar vi elevernas förståelse för språkets användning, lärande och kreativitet. Elever med svårigheter eller elever med annat förstaspråk får stöd att skapa förståelse för orden och deras användning.