Elevens utveckling

Vi använder oss av flera metoder för att följa våra elevers utveckling i skolan. Alla elever har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst.

Det finns ett nationellt krav på att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, en IUP. Det gäller för både kommunala och fristående skolor. I den ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I utvecklingsplanen ska elevens lärare även skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Barnets individuella utvecklingsplan och de skriftliga omdömen dokumenteras digitalt i Unikum. Nationella prov genomförs i årskurs 3.

Specialpedagoger och klasslärare genomför kontinuerligt olika tester för att mäta barnens kunskapsutveckling utifrån en uppgjord plan.

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.